Finnish Government Glossary
Tietueen lähde:
  
Valtioneuvostosanasto (2009), luku 1: "Valtioneuvosto", käsite 1
  
Projekti:
  
Valtioneuvostosanasto (2009), käsite 001
  
  
  
fi
  
valtioneuvosto (1)
  
fi
  
VN    lyhenne
  
Määritelmä:
  
yleistä hallitusvaltaa käyttävä toimielin, jonka jäsenten on nautittava eduskunnan luottamusta ja joka muodostuu eduskunnan valitsemasta ja tasavallan presidentin nimittämästä pääministeristä sekä muista ministereistä, jotka tasavallan presidentti nimittää pääministerin ehdotuksesta
  
Selite:
  
Usein valtioneuvostoon (1) viitataan myös termillä hallitus (ks. hallitus (2)).
  
sv
  
statsrådet (1)    n
  
Määritelmä:
  
organ som utövar allmän regeringsmakt och vars medlemmar ska åtnjuta riksdagens förtroende; statsrådet (1) består av den statsminister som riksdagen valt och republikens president utnämnt, samt av övriga ministrar som republikens president utnämner på förslag av statsministern
  
Selite:
  
Termen ”regering” (se regering (2)) avser också ofta statsrådet (1).
  
Lisätieto:
  
I Sverige används ordet ”statsrådet” inte för att beteckna regeringen som kollektiv. Man talar om regeringen och dess ledamöter, inte om statsrådet och dess medlemmar. Däremot är ”statsråd” den kanske vanligaste beteckningen för de enskilda regeringsledamöterna.
  
en
  
Government (1)
  
Määritelmä:
  
body which exercises general governmental power and must enjoy the confidence of Parliament, consisting of the Prime Minister, who is chosen by Parliament and appointed by the President of the Republic, and the other ministers, who are appointed by the President of the Republic acting on a proposal by the Prime Minister
  
Selite:
  
The term ‘hallitus’ is frequently used to refer to valtioneuvosto (1) (see hallitus (2)).
  
Lisätieto:
  
The term ‘valtioneuvosto (1)’ was previously translated as ‘Council of State’, a literal translation which is no longer recommended.
‘Government’ should be capitalised when it refers to ‘valtioneuvosto’ or ‘hallitus’ and is the head noun in the phrase.
It should be written lowercase when the reference is generic, as in ‘Finland is electing a new government’, when it means ‘valtio’, or when it occurs as a modifier, e.g. government proposal, government resolution. Proper names are an exception, e.g. Government Programme, which refers to a specific document.
  
da
  
Statsrådet (1)    n
  
Määritelmä:
  
organ, der udøver almen regeringsmagt, og hvis medlemmer skal have Rigsdagens tillid; Statsrådet (1) består af statsministeren, der vælges af Rigsdagen og udnævnes af republikkens præsident samt andre ministre, der udnævnes af republikkens præsident på forslag af statsministeren
  
Selite:
  
Ofte anvendes også betegnelsen ”regering” (jf. regering (2)) om Statsrådet (1).
  
de
  
Regierung (1)    f
  
Määritelmä:
  
zur Ausübung der allgemeinen Regierungsgewalt bestehendes Gremium, das das Vertrauen des Parlaments genießen muss und sich aus dem vom Parlament gewählten und vom Präsidenten der Republik ernannten Ministerpräsidenten und den Ministern, die der Präsident der Republik auf Vorschlag des Ministerpräsidenten ernennt, zusammensetzt
  
Selite:
  
Oft bezeichnet der Begriff Kabinett die Regierung (1).
  
el
  
Υπουργικό Συμβούλιο (1)    n
  
Määritelmä:
  
όργανο της εκτελεστικής εξουσίας, αποτελούμενο από τον εκλεγόμενο από το Κοινοβούλιο και διοριζόμενο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρωθυπουργό και τους λοιπούς υπουργούς, τους οποίους διορίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατόπιν προτάσεως του Πρωθυπουργού, τα μέλη του οποίου πρέπει να απολαύουν της εμπιστοσύνης του Κοινοβουλίου
  
Selite:
  
Συχνά για τον προσδιορισμό του Υπουργικού Συμβουλίου (1) χρησιμοποιείται ο όρος «κυβέρνηση» (βλ. κυβέρνηση (2)).
  
Lisätieto:
  
Σε αντίθεση με τα ελληνικά, στην επίσημη ορολογία ο όρος «Υπουργικό Συμβούλιο» (κατά λέξη: «Κρατικό Συμβούλιο») χρησιμοποιείται πολύ συνηθέστερα από τον όρο «κυβέρνηση».
  
es
  
Consejo de Estado (1)    m
  
Lisätieto:
  
El término Consejo de Estado (1) ha sido utilizado para hacer referencia a «valtioneuvosto (1)» en las traducciones al español de la Constitución de Finlandia y del Reglamento del Parlamento que entraron en vigor en 2000 (Ordenamiento jurídico de Finlandia, 2001).
«Valtioneuvosto (1)», principal órgano ejecutivo de Finlandia, difiere, por ejemplo, del Consejo de Estado de España, que es un órgano consultivo del Gobierno cuyos miembros pueden ser ministros o no.
  
es
  
Consejo de Ministros (1)    m
  
Määritelmä:
  
órgano, compuesto por el Primer Ministro y los ministros, que ejerce la función ejecutiva de gobierno; sus miembros son nombrados por el Presidente de la República a propuesta del Primer Ministro elegido por el Parlamento y nombrado por el Presidente de la República, y deben gozar de la confianza del Parlamento
  
Selite:
  
El Consejo de Estado (1) también suele ser llamado Gobierno (2).
  
et
  
valitsus (1)
  
et
  
Vabariigi Valitsus
  
Määritelmä:
  
parlamendi valitud ja vabariigi presidendi poolt ametisse nimetatud peaministrist ja ministritest, kelle peaministri ettepanekul nimetab ametisse vabariigi president, koosnev üldist riigivõimu teostav organ, mille liikmetel peab olema parlamendi usaldus
  
Selite:
  
Sageli viitab valitsusele (1) ka termin valitsus (vt. valitsus (4)).
  
fr
  
gouvernement (1)    m
  
Määritelmä:
  
organe exerçant l’autorité gouvernementale constitué par le Premier ministre élu par le Parlement et nommé par le Président de la République ainsi que d’autres ministres nommés par le Président de la République sur proposition du Premier ministre, et dont les membres doivent jouir de la confiance du Parlement
  
it
  
Consiglio dei Ministri (1)    m
  
Määritelmä:
  
organo esecutivo costituito dal Primo Ministro e da altri ministri che esercita il potere amministrativo generale; i suoi membri, nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro, a sua volta eletto dal Parlamento e nominato dal Presidente della Repubblica, devono godere della fiducia del Parlamento stesso
  
Selite:
  
Spesso si denota il Consiglio dei Ministri (1) anche con il termine “Governo” (cfr. Governo (2)).
  
nl
  
staatsraad (1)    m
  
Määritelmä:
  
orgaan dat de algemene uitvoerende macht uitoefent, waarvan de leden het vertrouwen moeten hebben van het parlement en dat bestaat uit de door het parlement verkozen en door de president van de Republiek benoemde minister-president en uit ministers die de president van de Republiek op diens voorstel benoemt
  
Selite:
  
Voor de staatsraad (1) wordt vaak de term regering gebruikt.
  
pt
  
Conselho de Ministros (1)    m
  
Määritelmä:
  
órgão que exerce o poder executivo e cujos membros devem gozar da confiança do Parlamento, sendo constituído pelo Primeiro-Ministro escolhido pelo Parlamento e nomeado pelo Presidente da República, e por outros ministros nomeados pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro
  
Selite:
  
Muitas vezes, o Conselho de Ministros (1) é referido pelo termo governo (ver governo (2)).
  
ru
  
правительство (1)    n
  
ru
  
государственный совет    m    дословный перевод
  
Määritelmä:
  
высший орган государственной власти, члены которого должны пользоваться доверием парламента и который формируется из избранного парламентом и назначенного президентом республики премьер-министра, а также других министров, назначенных президентом республики по предложению премьер-министра
  
Selite:
  
В финском языке вместо термина valtioneuvosto (1) часто употребляется термин hallitus (см. hallitus (2)).
  
Lisätieto:
  
Термин «valtioneuvosto» часто переводится как «государственный совет». Oднако в связи с наличием в России одноименного совещательного органа, существенным образом отличающегося от финского понятия valtioneuvosto (1), последний рекомендуется переводить как «правительство».
  
Valtioneuvostosanasto (c) valtioneuvoston kanslia 2009
     » Select languages  
 
Did you not find what you were looking for?
 
Copyright © Kielikone Ltd. Kielikone (37381)